MŪSU MĒRĶIS – KATRAM BĒRNAM ATBILSTOŠI VIŅA DOTUMIEM UN SPĒJĀM RADĪT IESPĒJU VISPUSĪGAI UN HARMONISKAI ATTĪSTĪBAI, NEPIECIEŠAMO ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI.

Tuk, tuk - sit putniņš  loga rūtī, 

Tuk, tuk - sit sirsniņa krūtīs...

Tuk, tuk - tā tevi mīl. 

Vai jūti?

G. Salna /2009/

PII "ZĪLĪTE"
PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
"Zīlīte"
AIZKRAUKLES PILSĒTAS 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE

Tāpat kā pieaugušam cilvēkam, arī bērnam ir savas pamatvērtības – mīlestība, sirsnība, savstarpējā cieņa, drošības sajūta, tīras un siltas mājas. Taču “silta pajumte” vajadzīga ne tikai ķermenim, bet arī dvēselei. Priekš mums pirmajā vietā ir bērni kā personības, viņu intereses, labsajūta, viņu pilnvērtīga un veselīga attīstība. Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” rūpējas par to, lai bērniem būtu iespēja iegūt visu nepieciešamo, augt un attīstīties pilnvērtīgi. Mūsu bērni uz skolu dodas labi sagatavoti un gatavi mācību procesam.

Atcerieties, ka šīs prasmes ir pazīmes, kas uzrāda bērna drošības pakāpi un īsteno gatavību uz laiku šķirties no Jums, vecāki, lai sāktu jaunu pieredzi – dzīvi un darbošanos kolektīvā.

Šīs iemaņas palīdzēs veiksmīgāk uzsākt bērnu dārza gaitas un adaptēties jaunajā situācijā.

Runājiet, stāstiet savam mazulim par to, kas ir bērnudārzs, ko bērni tur dara- spēlējas, rotaļājas, apgūst jaunas prasmes un iemaņas, ēd brokastis, pusdienas un launagu, atpūšas.

Novēlam Jums visiem rast mieru, uzticēties mūsu dārziņa kolektīvam un mīļi pavadīt atlikušās vasaras dienas ģimenes lokā, īpašu uzmanību veltot Jūsu mazuļiem, cenšoties pietuvināt savu ikdienas dzīvi dārziņa dienas ritmam

(rotaļu un atpūtas laiks, pastaigas utt.).

Par

mums

Vadoties pēc jaunajām valstī noteiktajām vadlīnijām un īstenojot pirmsskolas izglītības programmu, mūsu pedagogi ir gatavi sekmīgam darbam - visi ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveides programmu: "Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana pirmsskolā" un "Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai".

Mēs piedāvājam

Dažādas sporta  un kustību aktivitātes mūsdienīgā sporta zālē visa vecuma bērniem.

 

Individuālās un logoritmikas nodarbības bērnu runas uzlabošanai logopēda vadībā.

 

Smilšu spēles un rotaļas speciālista vadībā.

Ritmiku, rīta vingrošanu un sporta nodarbības ar koriģējošās vingrošanas elementiem.

 

Latviešu un krievu valodu apgūšanu. Bilingvālajās grupās kvalificētu speciālistu vadībā - krievvalodīgie bērni apgūst latviešu valodu un latviešu sagatavošanas grupas  bērni - krievu valodu.

 

Sadarbībā ar vecākiem vērot un piedalīties dažādās rotaļu aktivitātēs.

 

Rīkot un piedalīties informatīvās tikšanās vecākiem – aktīvistiem no visa vecuma grupām.

 

Piedalīties rotaļu rītos vecākiem kopā ar bērniem vasarā (1,5 gada veciem bērniem).

Pedagoģisko augstskolu studentiem iziet praksi mūsu iestādē.

 

Esam atvērti viesu uzņemšanai (kolēģi no citām pirmsskolas izglītības iestādēm).

 

Piedāvājam atbalsta komandas darbu - psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medmāsa, metodiķe, vadītāja).

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 12 GRUPAS

 

UZŅEMAM BĒRNUS NO 1,5 GADU VECUMA

PĀRDOMĀTS, GARŠĪGS UN VESELĪGS ĒDIENS
GAUMĪGI,  ATBILSTOŠI BĒRNU VECUMAM IEKĀRTOTAS GRUPAS TELPAS
BAGĀTA MATERIĀLĀ BĀZE
RADOŠI UN KVALIFICĒTI PEDAGOGI, AKTĪVI UN ATVĒRTI  VECĀKIEM UN KOLĒĢIEM

LABA PIEREDZE KRIEVU  VALODAS APMĀCĪBAI LATVIEŠU GRUPĀS

LABA LATVIEŠU UN KRIEVVALODĪGO GRUPU SADARBĪBA BILINGVĀLOS ROTAĻU BRĪŽOS

Pasākumi

Organizējam interesantus un daudzveidīgus pasākumus.

Tiek koptas savas tradīcijas, kā arī radoši papildinātas ar jauniem pasākumu veidiem.

BRĪVDABAS TEĀTRA IZRĀDES SKOLOTĀJU IZPILDĪJUMĀ

TEĀTRA NEDĒĻA

PĀRGĀJIENI DIVAS REIZES GADĀ SPORTA UN GRUPU SKOLOTĀJU VADĪBĀ

ĢIMEŅU SADZIEDĀŠANĀS

BURBUĻSVĒTKI

MĀKSLAS DIENIŅAS SMILTĪS UN SNIEGĀ

Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte"

padomes sastāvs 2018./2019. māc. g.

Pedagogi

Ligita Neija - iestādes vadītāja

Evita Bogdanova

Aija Juste

Liene Bešmenova

Vecāki

Irīna Elksne - priekšsēdētāja

Zanda Bistere - priekšsēdētājas vietniece

Inese Deksne, Vitālijs Kukuls, Ina Skrimble, Kaspars Skudrovs, Jolanta Strode

Kaspars Sniedzītis - dibinātāja pārstāvis

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" īsteno divas programmas

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS

PROGRAMMA / LICENCE V-4083

Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas mērķi un uzdevumu nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguve nodrošina obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei. Programmas īstenošanai svarīga nozīme ir videi, bērna aktīvai darbībai un rotaļai.

Savā pirmsskolā esam centušies pārdomāti iekārtot grupas telpas atbilstoši bērnu vecumam, kā arī tā, lai tās būtu atšķirīgas. Rotaļlietu un attīstošo spēļu klāsts tiek regulāri papildināts, atjaunots. Uzskatām, ka rotaļu videi jābūt mainīgai, lai katru mazuli rosinātu darboties, mainīties un pilnveidoties. Bērnam pašam jānonāk līdz secinājumam, jāatrod pareizais risinājums. Gūtās pieredzes būs dažādas un atšķirīgas, pieaugušais palīdz tās izprast un vērtēt.

Mēs saprotam, ka galvenais pirmsskolā ir saglabāt rotaļu kā bērnības neatņemamu sastāvdaļu. Bērni bieži nemāk rotaļāties, bet tas viņiem jāiemāca. Pareizi organizēta rotaļa bērnā rada emocionālu komfortu, prieku, drošības sajūtu. Mums pieaugušajiem – vecākiem, pedagogiem jāattīsta rotaļāšanās prasmes. Rotaļa ir gribas, domāšanas, atmiņas, iztēles un kustību skola. Palīdzēsim bērnam interesanti izbaudīt bērnību, šādā veidā izzināt apkārtējo pasauli, gūstot viņa vecumam piemērotu pieredzi.

Sadarbībā ar bērnu vecākiem un iestādes remontstrādniekiem rotaļu laukumu teritoriju cenšamies uzturēt kārtīgu un papildināt ar pašu gatavotām rotaļu ierīcēm, īpaši tos nepārblīvējot. Laukumi ir droši un bērniem ir iespēja tos izmantot arī dažādām kustību aktivitātēm.

Ziemā – sniegs, ragavas, slēpes, bet vasarā – vējš, ūdens, smiltis un piemērots rotaļlietu pielietojums gadalaikiem. Dažādas aktivitātes dabā mūs katru attīsta un dziedē.

Neesam pretinieki jaunajām tehnoloģijām, taču uzskatam, ka pirmsskolas vecuma bērniem ar tām nevajadzētu aizrauties. Katrai lietu kārtībai ir savs laiks. Bērnību var izdzīvot arī citādāk.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MAZĀKUMTAUTĪBU 

PROGRAMMA / LICENCE V-4084

Mazākumtautību bērni jau pirmsskolā apgūst otru valodu. Tiek organizēts sistemātisks divu valodu lietojums izglītības iestādes atšķirīgās mācību un ārpus nodarbību jomās. Piemēram, bez dzimtās valodas tiek lietota otra valoda, ne tikai kopā ar valodas speciālistu, bet arī saskarsmē ar sporta, ritmikas un arī mūzikas skolotāju. Kopā ar grupas skolotāja palīgu veicot saimniecisko darbiņu, apgūst elementāras sociālās prasmes arī latviešu valodā. Izveidots izvērsts mācību plāns, kurā raksturota bilingvālo mācību norise.

 Skolotāju uzdevums ir palīdzēt atklāt un iepazīt sevi šajā vidē. Skolotājs izplāno mācību procesu tā, lai tiktu nodrošināta otras valodas apguve visiem audzēkņiem. Motivācija ir pozitīva, nodarbības  -  interesantas.

Nepatīkamas izjūtas bērnos var radīt lielu nepatiku, nopietnu šķērsli mācību procesā, ietekmēt bērnu motivāciju mācīties. Bērns savlaicīgi tiek uzslavēts, lai viņam nebūtu jāpārdzīvo sava neveiksme.

 

Piecgadīgie un sešgadīgie latviešu bērni arī šajā mācību gadā apgūst krievu valodu. Bērni ļoti labprāt ieklausās gan latviešu valodas, gan krievu valodas skanējumā, labprāt spēlē rotaļas. Patreiz gūtais rezultāts mūs priecē un mēs varējām dalīties pieredzē vecāku, bērnudārza,  starpnovadu un valsts mērogā pedagogu vidū. 

Atsauksmes

AIZKRAUKLES DOME

"Mēs priecājamies par Jūsu radošumu, neparastajām idejām un to realizēšanu. Mēs guvām ierosmi. Paldies darbīgajam kolektīvam!"

31 / 05 / 2010

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS

IESTĀDE "SPRĪDĪTIS"

"Šodien ciemos gāju pie zīlītes mācīties – kūkas cept un mājas būvēt, idejiņās pasmelties. Mālu mīcīt, končas ēst, salūtiņu gaisā laist. Jaukus bērnus uzklausīt, skolotājas apskatīt! Zīlītei lai darbi sokas, bērnus mācīt negurst rokas. Visiem spēku, izturību, pacietību, veselību...Paldies! Bija ļoti interesanti! Mīļi sveicieni svētkos."

28 / 05 / 2008

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS

IESTĀDE "BĒRZIŅŠ"

"Liels paldies par šiem skaistajiem “Zīlītes” dzimšanas dienas svētkiem uz kuriem tikām ciemiņu lomās – vēlam stipru veselību visām zīlītēm un mazajiem zīlēniem. Vēlam tikpat radošu darbu arī turpmāk."

28 / 05 / 2008

© 2018 by Zilite

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now